Član 1.
Potpisivanjem ovog Ugovora korisnik potvrđuje da je preuzeo vozilo u ispravnom i neoštećenom stanju, punog rezervoara goriva, osim ako u Ugovoru nije izričito pismeno drugačije navedeno. Korisnik potvrđuje da je uz vozilo primio dokumente za vozilo, ključeve za vozilo, svu obaveznu opremu vozila, kao i dodatnu opremu i pribor naveden u Ugovoru.
Član 2.
Korisnik se obavezuje da će vozilo vratiti u mjesto preuzimanja i to najkasnije u roku utvrđenom ovim Ugovorom.
Korisnik se obavezuje da će vozilo vratiti i prije ugovorenog roka, a na zahtjev New Aspect d.o.o Zenica.
Korisnik se obavezuje da će vozilo vratiti ispravno i neoštećeno, sa svom dokumentaciom, ključevima, gumama, alatom, obaveznom, standardnom i dodatnom opremom, kako ga je i preuzeo. Novčane obaveze prema ovom Ugovoru, ukoliko se ne plaćaju u vidu avansa ili pologa, Korisnik je dužan platiti odmah, odnosno pri povratku vozila ili u roku od 8 dana od postavljanja zahtjeva za isplatu odnosno ispostavljanja računa. Korisnik pristaje da, na teret njegove kreditne kartice ili nekim drugim načinom plaćanja, New Aspect d.o.o Zenica  naplati sve troškove popravaka, kvarova ili gubitka koji su otkriveni nakon što je vozilo vraćeno, a korisnik nije izvijestio New Aspect d.o.o Zenica u skladu s procedurom o povratu vozila. Depozit se plaća prilikom preuzimanja vozila od strane najmoprimca, karticom ili gotovinom.
Član 3.
Korisnik se obavezuje da će produženje trajanja najma kao i ostale promjene glede najma pravovremeno zatražiti od New Aspect d.o.o Zenica. U slučaju da korisnik prekorači ugovoreni rok vraćanja vozila bez saglasnosti New Aspect d.o.o Zenica, New Aspect d.o.o Zenica ima pravo vozilo smatrati ukradenim i o tome izvjestiti policiju. U tom slučaju korisnik snosi svu nastalu štetu. U slučaju prekoraćenja roka vraćanja vozila, korisnika i dalje terete sve obaveze i odgovornosti iz ovog Ugovora, a koje su inače dogovorene za vrijeme trajanja najma. Svi zaposlenici New Aspect d.o.o Zenica imaju pravo kontrolirati bilo koje vozilo, u bilo koje vrijeme. Ako se ustanovi da je korisnik prekršio bilo koji od uvjeta ovog Ugovora, zaposlenici New Aspect d.o.o Zenica su ovlašteni oduzeti vozilo. New Aspect d.o.o Zenica bezuvjetno zadržava pravo raskida Ugovora o najmu vozila, bilo kada i bilo gdje i prije isteka Ugovora o najmu vozila, bez ikakve obaveze nadoknađivanja štete korisniku.
Član 4.
Korisnik jamči i obavezuje se:
• Da je iznajmljeno vozilo preuzeo i da će ga koristiti sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama te drugim važećim propisima.
• da će vozilo koristiti samo za vlastite potrebe;
• da će vozilom upravljati samo korisnik ili osoba koja je pored korisnika u Ugovoru navedena kao dodatni vozač, odnosno u Ugovoru navedena kao ovlaštena osoba korisnika-pravne osobe, a sve pod uvjetom da osobe imaju potrebne dozvole i dokumente za upravljanje vozilom;
• da neće vozilo voziti izvan granica Bosne i Hercegovine u zemlje u koje ulazak nije dopušten;
• da neće vozilo koristiti u nedozvoljene svrhe, primjerice za vršenje kaznenih djela, carinskih, deviznih ili drugih prekršaja ili drugih nedozvoljenih radnji;
• da neće vozilo pretovariti teretom ili putnicima;
• da neće vozilom upravljati pod uticajem alkohola ili narkotika;
• da će brinuti o tehničkoj ispravnosti vozila i obaveznom periodičnom servisiranju vozila, ako je na duži period;
• da će redovito kontrolisati i po potrebi nadopunjavati tekućinu za hlađenje, ulje i tlak u gumama;
• da će vozilo kad ga ne koristi, obavezno zaključavati i uzimati ključeve i dokumentaciju vozila uz aktiviranje drugih sigurnosnih uređaja ukoliko isti na vozilu postoje;
• da neće vozilo koristiti za:
• prijevoz materijala, predmeta ili stvari koje mogu oštetiti ili zagaditi vozilo, primjerice životinja, lako zapaljivih materijala, natprosječno prljavih stvari ili stvari neugodnog mirisa;
• utrke, moto-sportska ili druga slična natjecanja;
Član 5.
Troškove goriva utrošenog tokom najma snosi korisnik. Troškove svih kazni radi prometnih prekršaja, nepropisnog parkiranja ili drugih prekršaja nastalih ili uzrokovanih u vrijeme trajanja najma vozila, bez obzira kada su utvrđeni ili dospjeli, obavezuje se podmiriti korisnik, bez obzira terete li oni New Aspect d.o.o Zenica kao vlasnika vozila, korisnika ili vozača vozila, osim ako navedeni nisu uzrokovani isključivom krivnjom New Aspect d.o.o Zenica-a;
Član 6.
U slučaju manjka ili oštećenja vozila, opreme ili pribora, bez obzira na to kako su nastali, New Aspect d.o.o Zenica će korisniku zaračunati njihovu punu novčanu protuvrijednost po tržišnim cijenama, za nove takve dijelove, a važeći ugovorenog vraćanja vozila. Iznimno od odredbe stavka 1 ovog Članka, troškove nedostajeće dokumentacije ili ključeva vozila, korisnik nadoknađuje prema važećem cjenovniku. Ako u slučaju nepažnje korisnika vozila ili vozača dođe do oštećenja motora ili pogonskog mehanizma (primjerice radi nedostatka ulja ili sredstava za hlađenje), u slučaju ošteđenja kartera, kvačila, donjeg podvožja vozila ili drugih kvarova izazvanih nemarnošću korisnika ili vozača (primjerice nepažljiva vožnja ili vožnja zbog loših puteva), korisnik  vozila nadoknađuje New Aspect d.o.o Zenica-u cjeloukupni iznos troškova popravka vozila, te do iznosa izgubljenog dnevnog najma vozila, ali ne više od 30 dana, te svu nastalu štetu kao što su primjerice troškovi vuče vozila ili umanjene vrijednosti vozila. New Aspect d.o.o Zenica zadržava pravo zaračunavanja usluge punjena goriva prema odluci Uprave.
Član 7.
U slučaju prometne nesreće, oštećenja, havarije, utaje, krađe, pogonske neispravnosti vozila i drugih sličnih okolnosti korisnik je dužan:
• čuvati vozilo do njegovog preuzimanja od strane New Aspect d.o.o Zenica;
• zabilježiti imena i adrese sudionika i svjedoka;
• pozvati nadležan organ policije i osigurati njihov zapisnik, osim u slučaju pogonske neispravnosti;
• bez odlaganja dati izjavu o događaju u najbližoj poslovnici New Aspect d.o.o Zenica-a;
U slučaju da korisnik ne osigura policijski zapisnik, sav trošak naknade štete u vezi s oštećenjem ili nestankom vozila pada na teret korisnika u punom iznosu bez obzira na korisnikovu krivicu za takav događaj; Korisnik  prima na znanje da u slučaju nemarnog odnosa prema vozilu, dokumentima ili ključevima vozila, drugim slučajevima predviđenim pravilima osiguranja ili zakonom, može biti terećen regresnim zahtjevom osiguravatelja vozila.
Član 8.
Ako je vozilo korišteno u skladu s uvjetima i odredbama Ugovora, odgovornost Najmoprimca za štete na vozilu su ograničene na iznos franšize prema cjenovniku Najmodavca (CDW/TP). Iznos franšize za kategoriju "mala i srednja klasa" vozila iznosi 800 KM, a za kategoriju “velika klasa” iznosi 1000 KM. U slučaju da je Najmoprimac prihvatio plaćanje otkupa franšize prema cjenovniku po Ugovoru se u potpunosti isključuje odgovornost Najmoprimca za štetu na unajmljenom vozilu. Otkup franšize za štetu ne oslobađa korisnika finansijske odgovornosti ukoliko nije poštovao odredbe ovog Ugovora u potpunosti. Osiguranje u ni kojem slučaju ne pokriva: bilo kakvu štetu nastalu namjerom ili nehajem (nepažnjom); krađu , ukoliko Najmoprimac ne posjeduje ključeve i prometnu dozvolu vozila; bilo koje oštećenje ili gubitak vozila koji nije prijavljeno nadležnoj policijskoj stanici, odnosno za koje ne postoji policijski zapisnik. U slučaju bilo kakve štete, prometne nesreće ili krađe vozila, Najmoprimac je bez odgađanja o tome dužan obavijestiti Najmodavca. Iznos dodatnog osiguranja je definisan važećim cjenovnikom New Aspect d.o.o. Zenica.
Član 9.
New Aspect d.o.o. Zenica ne odgovara za štete koje bi korisniku mogle nastati usljed zakašnjenja prilikom isporuke vozila, kao ni za štete koje bi korisniku  mogle nastati zbog bilo kakvog kvara na vozilu, za vrijeme trajanja najma. New Aspect d.o.o Zenica ne odgovara za štete koje bi mogle nastati na osobama i stvarima koje se prevoze u vozilu.
Član 10.
Korisnik ne smije prenijeti prava ili obaveze po ovom Ugovoru, na treće osobe, a niti smije otuđiti vozilo, dijelove ili opremu vozila ili vršiti bilo kakve preinake na vozilu.
Član 11.
Ovaj Ugovor je sastavljen od 4 stranice u 2 istovjetna primjerka, od kojih se jedan primjerak Ugovora uručuje korisniku a drugi zadržava New Aspect d.o.o. Zenica. Svojim potpisom na prvoj i zadnjoj stranici ovog Ugovora korisnik prihvata ovaj Ugovor i sve njegove odredbe uz uvjete o najmu vozila s kojima je upoznat prilikom preuzimanja vozila. Izmjene i dopune ovog Ugovora, mogu se vršiti samo u pismenom obliku, a usmeni dogovori su nevažeći. Sastavni dio ovog Ugovora je važeći cjenovnik New Aspect d.o.o Zenica-a.
Član 12.
U slučaju spora po ovom Ugovoru stranke priznaju nadležnost Općinskog suda u Zenici.